Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kuryłówka
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse Budżet 2005
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet 2005, bieżące, menu 1186 - BIP - Urząd Gminy Kuryłówka”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet 2005

Budżet 2005

UCHWAŁA Nr XIX/133/05

Rady Gminy Kuryłówka

z dnia 14 marca 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Działając na podstawie art.18 ust.2pkt 4, 9 lit. d, i, oraz pkt.10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001z późn. zm.) oraz art. 109,ust 1, art 122, 124, 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003r.z późn. zm.)

Rada Gminy Kuryłówka

uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości – 9 282 887,00 zł w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości
1 050 291,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości - 11 569 132,00 zł w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości
1 050 291,00 zł

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 286 245,00 zł.

4. Źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 2 286 245,00 ustala się kredyt bankowy w kwocie 2 086 476,00 zł i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 199 769,00 zł.

5. Przychody związane z finansowaniem deficytu w wysokości 2 286 245,00 zł określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40 000,00 zł oraz rezerwę celową

w wysokości 18 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych Gminy.

§ 3

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 8 000,00 zł
i wydatków w wysokości 11 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wyodrębnia się na rok 2005 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi p.n." Budowa infrastruktury oświatowej, zapewnienie odbioru ścieków gospodarstwom i podmiotom Gminy Kuryłówka”
w wysokości 2.802.763,00 zł w tym na zadania:

I. Rozbudowa Gimnazjum w Kuryłówce

- budowa sali gimnastycznej w kwocie 502.763,00 zł (dz. 801 rozdz., 80110)

II. Porządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnawcu i kolektora tłocznego do oczyszczalni miejskiej w Leżajsku i projekt techniczny kanalizacji wsi Dąbrowica w kwocie 2.300.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90001)

§ 5

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 50 000,00zł i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2005 rok na kwotę 50 000,00zł.

§ 6

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 20 500,00 zł.

§ 7

Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 80 000,00 zł na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 370 000,00 zł w tym:

- Biblioteka Publiczna – 154 000,00zł

- Ośrodek Kultury – 216 000,00zł

§ 9

Planuje się wydatki w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- w wysokości 46 000,00 zł, w dz. 926, rozdziale 92695 – w ramach programu organizacja gminnych dni sportu, zawodów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, powierzanie obsługi uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

- w wysokości 2 000,00 zł, w dz. 854, w rozdziale 85495 – w ramach pomocy w formie stypendiów mających na celu wsparcie zdolnych i pochodzących z niezamożnych rodzin uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy.

§ 10

Planuje się wydatki w formie dotacji celowych:

- w wysokości 8 000,00 zł w dz. 851, rozdziale 85195 – w ramach programu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych”, m.in.: organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych i dotkniętych problemem alkoholizmu.

- w wysokości 22 000,00 zł w dz. 921, rozdziale 92195 – w ramach ochrony dziedzictwa narodowego – finansowanie kosztów renowacji i konserwacji zabytków mieszczących się na terenie Gminy.

§ 11

  1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 12

  1. Ustala się maksymalną wysokość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 1 200 000,00 zł
  2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach do wysokości
2 086 476,00 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wójt Gminy Kuryłówka

Tadeusz Halesiak

Załączniki:

Metryka

data wytworzenia
2007-06-05
data udostępnienia
2005-03-14
sporządzone przez
opublikowane przez
Aureliusz Darnia
ilość odwiedzin
111
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.