Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kuryłówka
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse Budżet 2006
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet 2006, menu 1187 - BIP - Urząd Gminy Kuryłówka”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet 2006

Budżet 2006

Uchwała Nr XXVII/175/06

Rady Gminy Kuryłówka

z dnia 22 lutego 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Działając na podstawie art.18 ust.2pkt 4, 9 lit. d, i, oraz pkt.10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust.2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy Kuryłówka

uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2006 w wysokości 10 158 311,00 zł, zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości 12 024 947,00 zł, zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

b) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1 866 636,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1 866 636,00 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 866 636,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały.

5. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 1 866 636,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

§ 2

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – alkoholowych oraz narkomanii w wysokości 72 000,00 zł.

§ 3

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 1 910 935,00 zł, zgodnie
z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

W związku ze zmianą w wieloletnim programie inwestycyjnym ustala się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na rok 2006 p.n."Budowa infrastruktury oświatowej, zapewnienie odbioru ścieków gospodarstwom i podmiotom gminy Kuryłówka, przebudowa i modernizacja dróg gminnych” w wysokości 1 618 735,00 zł, w tym zadania oraz zakres ich zmian:

- zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy zadania p.n.:"Rozbudowa Gimnazjum
w Kuryłówce” w roku 2006 z zaplanowanej kwoty 66 100,00 zł do kwoty wykazanej
w umowie na wykonanie robót budowlanych dodatkowych tj. 12 326,00zł.

- zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnawcu i kolektora tłocznego do oczyszczalni miejskiej w Leżajsku” poprzez ograniczenie zakresu wykonywanych robót budowlanych do wykonania określonej w projekcie sieci kanalizacyjnej (bez robót dodatkowych) i w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zmianie wysokości nakładów na zadanie w roku 2006 do kwoty 920 000,00 zł.

- dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa Domu Wiejskiego w Tarnawcu”
na „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Tarnawcu”. Wysokość nakładów na zadanie

w roku 2006 w wysokości 80 000,00 zł. Rozszerza się zakres rzeczowy i finansowy realizacja zdania na lata 2007-2008 ze względu na zwiększenie zakresu wykonywanych robót, w kwotach:

- 500 000,00 zł w roku 2007,

- 420 000,00 zł w roku 2008.

- wprowadza się zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Ożanna i Dąbrowica” w kwocie 3 243 036,00 zł z terminem realizacji na lata 2006-2008. Wysokość nakładów na zadanie w roku 2006 w wysokości 30 000,00 zł; w roku 2007 w wysokości 1 500 000,00 zł; w roku 2008 w wysokości 1 713 036,00 zł.

- dokonuje się zmiany nazwy zadania"Przebudowa skrzyżowania dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kuryłówce (skrzyżowanie dróg: wojewódzkiej nr 877 Naklik
– Dylągówka, powiatowej nr 1246 Kuryłówka – Jastrzębiec, gminnej nr 604 Kuryłówka przez wieś) na „ Przebudowa skrzyżowania dróg: wojewódzkiej nr 877 Naklik
– Dylągówka km 7+941,60-8+238,59; powiatowej nr 136 Kuryłówka - Jastrzębiec,
km 0+000,00-0+261,95; gminnej nr 3518001 Kuryłówka przez wieś km 0+000,00
- 0+084,36 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kuryłówka” oraz zmniejsza
się zakres rzeczowy i finansowy zadania do kwoty 170 000,00 zł w związku
z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie robót.

- dokonuje się zmiany nazwy zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuryłówce”
na „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków
w miejscowości Kuryłówka”. Rozszerza się zakres rzeczowy i finansowy realizacja zdania na lata 2007-2008 ze względu na zwiększenie zakresu wykonywanych robót,
w kwotach:

- 2 000 000,00 zł w roku 2007,

- 300 000,00 zł w roku 2008.

- dokonuje się zmiany nazwy zadania „ Przebudowa drogi Jastrzębiec – Bukowina”
na „Przebudowa drogi gminnej nr 104603 Jastrzębiec – Bukowina KM 0+000,00+605,50”. Zakres rzeczowy i finansowy zdania pozostaje bez zmian.

§ 5

Wprowadza wykaz limitów wydatków budżetowych na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 370 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 7

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

a) w wysokości 60 000,00 zł - w ramach powierzenia realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania zadania organizacji gminnych dni sportu, organizacji zawodów sportowych, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych;

b) w wysokości 2 500,00 zł – w ramach wspierania realizacji zadania pomocy
w formie stypendiów mających na celu zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy;

c) w wysokości 1 500,00 zł – w ramach wspierania realizacji zadania z zakresu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i wywoływanych nimi patologii, z zakresu bezpieczeństwa
i przeciwdziałania patologiom społecznym, powierzenia organizacji wolnego czasu
i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych:

a) na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Gminy na łączną kwotę 110 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

b) w wysokości 8 000,00 zł w ramach gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień – alkoholowych oraz narkomanii
na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.

§ 9

1. Tworzy się:

a) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 90 000,00 zł

§ 10

1. Ustala się kwoty i zakres:

a) dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na łączną kwotę 79 426,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 26 000,00 zł.

§ 12

1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla:

a) zakładu budżetowego – zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się plan przychodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kuryłówka do:

a) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach:

- 2007 w wysokości 4 000 000,00 zł;

- 2008 w wysokości 2 433 036,00 zł.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na łączną kwotę 100 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kuryłówka do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne;

b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Upoważnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego zmian określonych w art. 24 ust. 10 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 15

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2006 przyjmuje
się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Kuryłówka, zgodnie z Załącznikiem Nr 13
do niniejszej uchwały.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuryłówka.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wójt Gminy Kuryłówka

Tadeusz Halesiak

Załączniki:

Metryka

data wytworzenia
2007-06-05
data udostępnienia
2006-02-22
sporządzone przez
Magdalena Stobnicka-Wieloch
opublikowane przez
Aureliusz Darnia
ilość odwiedzin
107
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.