Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kuryłówka
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse Budżet 2009
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet 2009, bieżące, menu 1193 - BIP - Urząd Gminy Kuryłówka”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet 2009

Budżet 2009

UCHWAŁA Nr XXVI/186/08
Rady Gminy Kuryłówka
z dnia 30 grudnia 2008

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit. d, i, oraz pkt.10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust.2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Kuryłówka

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 13 162 820,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
a) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W dochodach budżetu ogółem wyodrębnia się dochody:
a) bieżące w wysokości 13 112 820,00 zł
b) majątkowe w wysokości 50 000,00 zł

3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 15 864 129,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu ogółem wyodrębnia się wydatki w podziale na:
a) wydatki bieżące w wysokości 12 233 129,00 zł
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6 083 965,00 zł
- dotacje w wysokości 577 454,00 zł
- obsługa długu publicznego w wysokości 50 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5 521 710,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 3 526 000,00 zł
c) rezerwy w wysokości 104 900,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4 900,00 zł

5. Ustala się:
- planowany deficyt budżetu w wysokości 2 701 309,00 zł,
- przychody budżetu w kwocie 2 877 305,00 zł
- rozchody budżetu w kwocie 175 996,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżety gminy w kwocie 2 701 309,00 zł i spłat wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 175 996,00 zł będą przychody pochodzące z kredytów lub pożyczek.

7. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 2 701 309,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

8 Ustala się limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów na spłatę zaciągniętej w roku poprzednim pożyczki w wysokości 175 996,00 zł.

9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł.

§ 2

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - alkoholowych oraz narkomanii w wysokości 50 000,00 zł.

§ 3

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 3 526 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza wykaz limitów wydatków budżetowych na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 430 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

a) w wysokości 50 000,00 zł - w ramach powierzenia realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania zadania organizacji gminnych dni sportu, organizacji zawodów sportowych, organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych;

b) w wysokości 1 500,00 zł - w ramach wspierania realizacji zadania z zakresu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i wywoływanych nimi patologii, z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym, powierzenia organizacji wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży.

§ 7

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych:

a) w wysokości 8 000,00 zł w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - alkoholowych oraz narkomanii na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.

§ 8

1. Tworzy się:
a) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000,00 zł
b) rezerwę celową w wysokości 4 900,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

§ 9

1. Ustala się kwoty i zakres:
a) dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na łączną kwotę 87 954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
a) zakładu budżetowego - zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się plan przychodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

W wydatkach budżetu Gminy (Dział 801, rozdział 80146) wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 24 300,00 zł, zgodnie z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 roku Karta nauczyciela.

W wydatkach budżetu Gminy wyodrębnia się środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 8 400,00 zł, zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 roku Karta nauczyciela

z tego:
- w Dziale 801, rozdziale 80101 w wysokości 5 300,00 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80103 w wysokości 600,00 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80110 w wysokości 2 500,00 zł

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kuryłówka do:
a) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach:
- w 2010 w wysokości 5 095 230,00 zł,
- w 2011 w wysokości 7 184 270,00 zł,
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010- na łączną kwotę 100 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kuryłówka do:

a) zaciągania kredytu i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego przejściowego do maksymalnej kwoty 500 000,00 zł,.
b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami oraz zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne;
c) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3. Upoważnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego zmian określonych w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuryłówka.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki: [ pobierz ]

Metryka

data wytworzenia
2009-01-13
data udostępnienia
2009-01-13
sporządzone przez
Andrzej Szpetnar
opublikowane przez
Aureliusz Darnia
ilość odwiedzin
111
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.