Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kuryłówka
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse Budżet 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet 2010, menu 1204 - BIP - Urząd Gminy Kuryłówka”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet 2010

Budżet 2010

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVIII/239/09

RADY GMINY KURYŁÓWKA

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215., art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Kuryłówka

uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 15 223 583,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 12 764 265,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 459 318,00 zł;

- jak w Tabeli Nr 1.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 18 644 805,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 13 349 380,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 295 425,00 zł;

- jak w Tabeli Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 13 349 380,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9 419 061,00 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 295 388,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 123 673,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 030 661,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 849 658,00 zł;

4) obsługa długu publicznego w kwocie 50 000,00 zł;

- jak w Tabeli Nr 3.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 5 275 425,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie łącznej 5 275 425,00 zł.

- jak w Tabeli Nr 4.

§3. 1. Ustala się:

1) planowany deficyt budżetu w wysokości 3 421 222,00 zł;

2) przychody budżetu w kwocie 3 658 370,00 zł;

3) rozchody budżetu w kwocie 237 148,00 zł;

- jak w Tabeli Nr 5.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 3 421 222,00 zł i spłat wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 237 148,00 zł będą przychody pochodzące z kredytów lub pożyczek.

3. Ustala się:

1) limit zobowiązań w wysokości 3 421 222,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu;

2) limit zobowiązań w wysokości 237 148,00 zł z tytułu nowych kredytów na spłatę zaciągniętej pożyczki;

3) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł.

§4. Tworzy się:

1) Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000,00 zł;

2) Rezerwę celową na wydatki inwestycyjne budżetu w kwocie 20 000,00 zł;

3) Rezerwę celową w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

§5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50 000,00 zł.

- jak w Tabeli Nr 6a.

2) dochody związane z opłatą produktową w kwocie 1 500,00 zł i wydatki na działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w kwocie 1 500,00 zł, w związku z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej

- jak w Tabeli Nr 6b.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- jak w Tabeli Nr 7a oraz w Tabeli Nr 7b.

§6. Wydatki budżetu obejmują kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§7. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kuryłówka do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach:

- w 2011 w wysokości 4 063 981,00 zł;

- w 2012 w wysokości 100 000,00 zł.

§8. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na łączną kwotę 109 161,00 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

a) poboru wody w kwocie 82 390,00 zł;

- roczny pobór: 110 000 m3 x 0,70 zł = 77 000,00 zł + 7% VAT (5 390,00 zł) = 82 390,00 zł;

b) odprowadzanych ścieków w kwocie 26 771,00 zł;

- roczne odprowadzanie ścieków: 18 000 m3 x 1,39 zł = 25 020,00 zł + 7% VAT (1 751,00 zł) = 26 771,00 zł

§10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§11. 1. Ustala się wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Leżajskiego w ogólnej kwocie 447 707,00 zł, w tym na:

1) Dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola – Kolonia Polska w km 2+888 – 4+942 w kwocie 350 000,00 zł;

2) Dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1074R (Łazów) Granica Powiatu – Kulno od km 11+056 do km 14+061 w kwocie 97 707,00 zł”;

2. Ustala się wydatki w formie dotacji celowej na realizację projektu partnerskiego dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zabezpieczenie wkładu własnego, w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 32 120,00 zł.

§12. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- jak w Tabeli Nr 8.

§13. 1. W wydatkach budżetu Gminy (Dział 801, Rozdział 80146) wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 26 200,00 zł zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 roku Kart nauczyciela.

2. W wydatkach budżetu Gminy wyodrębnia się środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 7 700,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 w wysokości 5 000,00 zł;

- w dziale 801, rozdziale 80103 w wysokości 600,00 zł;

- w dziale 801, rozdziale 80110 w wysokości 2 100,00 zł.

§14. Upoważnia się Wójta Gminy Kuryłówka do dokonywania zmian w wydatkach budżetowych w ramach działu:

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§15. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Kuryłówka do:

1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł;

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§16. Upoważnia się Wójta Gminy Kuryłówka do zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacje w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 150 000,00 zł.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuryłówka.

§18 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik: UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVIII/239/09 [*.pdf] (pełna treść i załączniki)

Metryka

data wytworzenia
2010-01-18
data udostępnienia
2010-01-18
sporządzone przez
Andrzej Szpetnar
opublikowane przez
Aureliusz Darnia
ilość odwiedzin
110
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.